Regulamin "Więcej z MoneyMan"

Regulamin Promocji Wiecej z Moneyman.pdf

REGULAMIN PROMOCJI

„WIĘCEJ Z MONEYMAN”

§1

Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

1)       IDF – oznacza ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;

2)       Klient – oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3)       Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych w złotych, wypłaconych Uczestnikowi przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;

4)       Promocja – oznacza promocję „Więcej z MoneyMan”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;

5)       Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji;

6)       Strona internetowa – oznacza stronę internetową będąca własnością IDF znajdująca się pod adresem: www.moneyman.pl;

7)       Umowa – oznacza Umowę pożyczki odnawialnej, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej IDF pod adresem: https://www.moneyman.pl/jak-dzialamy/umowa-pozyczki-odnawialnej;

8)       Umowa pożyczki – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki stanowi Załącznik nr 1 do Umowy;

9)       Umowa pożyczki ratalnej – umowa pożyczki, o której mowa w § 2 ust. 2 Umowy; wzór Umowy pożyczki ratalnej stanowi Załącznik nr 2 do Umowy;

10)   Warunki udzielenia pożyczki – warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki. Warunki pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki;

11)   Warunki udzielenia pożyczki ratalnej –  warunki, na jakich IDF, na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki spłacanej w ratach. Warunki udzielenia Pożyczki spłacanej w ratach są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki ratalnej;

12)   Wniosek o pożyczkę – składany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego wniosek o udzielenie Klientowi przez IDF Pożyczki.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą „Więcej z MoneyMan”.
 2. Organizatorem Promocji jest IDF.
 3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w § 3 Regulaminu.
 4. Czas Promocji: od dnia 1 czerwca do odwołania.
 5. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej.
 6. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu, Uczestnikiem może być wyłącznie Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

1)       w okresie trwania Promocji ma zawartą lub zawrze z IDF Umowę;

2)       w okresie trwania Promocji złoży IDF Wniosek o pożyczkę, na podstawie którego IDF, na warunkach określonych w Umowie, udzieli Klientowi Pożyczki;

 1. Uczestnikiem nie może być pracownik IDF, jak również członek najbliższej rodziny pracownika (wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek).

§4

Przedmiot Promocji

 1. W przypadku spełnienia przez Klienta warunków określonych w § 3 Regulaminu, IDF umożliwi Klientowi zawarcie z IDF Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Warunki zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu zawierają korzystniejsze warunki przyznawania przez IDF pożyczek w stosunku do warunków wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy w zakresie limitów przyznawania Pożyczek (kolumna „Limit (kwota Pożyczki w PLN)”) poprzez zwiększenie kwot Pożyczek, o które może ubiegać się Klient, w stosunku do kwot wskazanych w Załączniku nr 4 do Umowy, a ponadto przy zachowaniu takich samych kosztów Pożyczki.
 3. Dla ułatwienia promocyjne kwoty Pożyczek zostały wyróżnione w Załączniku nr 1 do Regulaminu kolorem zielonym.

§5

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może składać w formie:

1)       pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;

2)       ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie IDF;

3)       elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – [email protected].

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 2, IDF przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez IDF.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

§6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IDF.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem promocji w rozumieniu § 23 ust. 3 Umowy, co oznacza, że jego postanowienia w zakresie kosztów Pożyczki mają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz Umowy pożyczki.
 2. Akcje promocyjne organizowane przez IDF nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie IDF oraz na Stronie internetowej.
 4. IDF zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone IDF na adres poczty elektronicznej [email protected].

Załączniki:

1)       Promocyjne warunki Załącznika nr 4 do Umowy pożyczki odnawialnej – Tabela limitu

Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.