Regulamin Promocji „START”

MoneyMan_Regulamin promocji START

REGULAMIN PROMOCJI

„START”

 

§1

Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 • Formularz informacyjny – oznacza formularz informacyjny dotyczący Pożyczki, o którym mowa w art. 14 Ustawy, udostępniany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku w Koncie internetowym przed zawarciem Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej, jak również przesyłany Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy bezpośrednio po zawarciu Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
 • IDF – oznacza ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł;
 • Klient – oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017, poz. 459), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług IDF;
 • Konto internetowe –oznacza konto internetowe założone przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej lub Aplikacji mobilnej, zawierające dane osobowe Klienta wskazane przez Klienta na etapie zawierania Umowy;
 • Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych w złotych, wypłaconych Uczestnikowi przez IDF na podstawie Umowy pożyczki;
 • Prowizja – oznacza ponoszony przez Uczestnika koszt pozaodsetkowy z tytułu udzielenia Uczestnikowi przez IDF Pożyczki, stanowiący ekwiwalent poniesionych przez IDF kosztów związanych z czynnościami przygotowawczymi do zawarcia Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej oraz obsługą Uczestnika przez IDF w okresie wykonywania Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
 • Promocja – oznacza promocję „START”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji;
 • Serwis internetowy – oznacza stronę internetową należąca do IDF znajdująca się pod adresem internetowym moneyman.pl lub www.moneymanraty.pl;
 • Termin spłaty – oznacza dzień, w którym Uczestnik zobowiązany jest spłacić kwotę Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi IDF kosztami określonymi w Umowie pożyczki. W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;
 • Termin spłaty raty – oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić IDF ratę Pożyczki wraz z należnymi w tej racie Kosztami pożyczki określonymi w Umowie pożyczki ratalnej (Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej). W przypadku, jeżeli Termin spłaty raty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty raty uznaje się kolejny dzień roboczy;
 • Umowa – oznacza Ramową umowę pożyczki, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej IDF pod adresem: www.moneyman.pl ;
 • Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której IDF udziela Uczestnikowi Pożyczki na zasadach określonych w umowie pożyczki oraz Umowie;
 • Umowa pożyczki ratalnej – oznacza umowę pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Uczestnikowi Pożyczki spłacanej w ratach na zasadach określonych w umowie pożyczki ratalnej oraz Umowie;
 • Uczestnik – oznacza Klienta, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa
  w Promocji;
 • Warunki udzielenia pożyczki – oznacza warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki udziela Uczestnikowi Pożyczki. Warunki udzielenia pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki;
 • Warunki udzielenia pożyczki ratalnej – warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki ratalnej, udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki spłacanej w ratach. Warunki udzielenia Pożyczki spłacanej w ratach są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki ratalnej;
 • Wniosek o pożyczkę – oznacza składany przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Aplikacji mobilnej wniosek o udzielenie Pożyczkobiorcy przez IDF Pożyczki.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą „START”.
 2. Organizatorem Promocji jest IDF.
 3. Promocja jest przeznaczona dla wybranych Klientów, do których IDF wyśle w formie wiadomości elektronicznej e-mail informację o niniejszej Promocji wraz z niniejszym Regulaminem i którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w § 3 Regulaminu.
 4. Czas Promocji: od dnia 10 lipca 2017 r. do odwołania.
 5. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona poprzez wysłanie wiadomości email do wybranych Klientów objętych Promocją.
 6. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu, Uczestnikiem może być wyłącznie Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 • ma zawartą z IDF Umowę;
 • dokonał uprzednio całkowitej spłaty Pożyczki z poziomu „START” objętej Regulaminem promocji „Darmowa pożyczka I” w Terminie spłaty lub Terminie spłaty raty;
 • nie otrzymał uprzednio od IDF innej Pożyczki niż Pożyczka, o której mowa w pkt 2;
 • otrzymał od IDF wiadomość elektroniczną e-mail zawierającą propozycję wzięcia udziału w niniejszej Promocji wraz z unikalnym kodem rabatowym;
 • zapozna się i zaakceptuje warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie w sposób określony w § 3 ust. 4;
 • w terminie 4 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej e-mail, o której mowa w pkt 4, wykorzysta kod rabatowy, o którym mowa w pkt 4, poprzez jego wpisanie w procesie składania Wniosku o pożyczkę w Serwisie internetowym.
 1. Uczestnikiem nie może być:
 • Klient, który na dzień złożenia Wniosku o pożyczkę posiada wobec IDF zadłużenie wynikające z jakiegokolwiek tytułu lub zdarzenia prawnego;
 • pracownik IDF, jak również członek najbliższej rodziny pracownika (wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek).
 1. IDF udostępni Klientowi tekst niniejszego Regulaminu poprzez jego zamieszczenie w Serwisie internetowym pod adresem www.moneyman.pl oraz poprzez zamieszczenie linku do Regulaminu w wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej do Klienta, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu oraz w sposób wskazany w § 3 ust. 4.
 2. Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie pola ‘check box’ w procesie składania Wniosku o pożyczkę w Serwisie internetowym. Obok pola ‘check box’ IDF również umieści link do Regulaminu w celu swobodnego dostępu dla Klienta i zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.

§4

Przedmiot promocji

 1. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem § 5 (Warunek), IDF udzieli Uczestnikowi Pożyczki z poziomu SUPER START, o której mowa w załączniku nr 4 do Umowy, z obniżonym dziennym kosztem Prowizji wskazanym w załączniku nr 5 dla Pożyczki z poziomu SUPERSTART. Dzienny koszt Prowizji dla Pożyczki z poziomu SUPER START wynosi 0,55 %, w związku z czym dzienny koszt Prowizji objęty Promocją wynosi po obniżce 0,495% zgodnie z następującym równaniem:

 

 [[0,55% – (0,55% x 10%)] = 0,495%].

 

 1. Warunki pożyczki lub Warunki pożyczki ratalnej objęte Promocją, z uwzględnieniem obniżonej Prowizji określonej w § 4 ust. 1 Regulaminu, zostaną każdorazowo przedstawione i dostarczone Uczestnikowi odpowiednio w Umowie pożyczki, Umowie pożyczki ratalnej oraz Formularzu informacyjnym.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§5

Warunek

 1. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z obniżonych dziennych kosztów Prowizji wskazanych w § 4 ust. 1 Umowy, pod warunkiem spłaty przez Uczestnika całkowitej kwoty do spłaty wskazanej w Umowie pożyczki (Warunki udzielenia pożyczki) lub Umowie pożyczki ratalnej (Warunki udzielenia pożyczki ratalnej) w Terminie spłaty lub Terminie spłaty raty.
 2. W przypadku braku dokonania przez Uczestnika spłaty całkowitej kwoty do spłaty wskazanej w Umowie pożyczki (Warunki udzielenia pożyczki) lub Umowie pożyczki ratalnej (Warunki udzielenia pożyczki ratalnej) w Terminie spłaty lub Terminie spłaty raty, Uczestnik utraci prawo do skorzystania z obniżonych dziennych kosztów Pożyczki wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu i będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz IDF całkowitej kwoty do spłaty bez uwzględnienia obniżonego dziennego kosztu Prowizji.
 3. Odpowiednio Warunki udzielenia pożyczki lub Warunku udzielenia pożyczki ratalnej uwzględniające promocyjne warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz standardowe warunki określone w Umowie, zostaną każdorazowo wskazane Uczestnikowi odpowiednio w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej, których wzór stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może składać w formie:
 • pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
 • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie IDF;
 • elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – [email protected].
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 2, IDF przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez IDF.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IDF.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem promocji w rozumieniu § 23 ust. 3 Umowy, co oznacza, że jego postanowienia w zakresie kosztów Pożyczki mają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz Umowy pożyczki.
 2. Akcje promocyjne organizowane przez IDF nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie IDF oraz na Stronie internetowej.
 4. IDF zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone IDF na adres poczty elektronicznej [email protected].

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji „START”

 

UMOWA POŻYCZKI NR __ („Umowa pożyczki”)

DO RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI NR __ Z DNIA __

OBJĘTA REGULAMINEM PROMOCJI „START”

 

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwana dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

*zgodnie z Regulaminem promocji „START” powyższe Warunki udzielenia pożyczki objętej Regulamin promocji „START” mają zastosowanie w przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę całkowitej kwoty do spłaty w powyżej wskazanym Terminie spłaty. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki w powyżej wskazanym Terminie spłaty powyższe Warunki udzielenia pożyczki objętej Regulamin promocji „START” nie mają zastosowania, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty kwoty Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi kosztami zgodne z poniższymi Warunkami udzielenia pożyczki.

§1

 1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz Ramowej umowie pożyczki nr __ z dnia __ („RUP”) IDF zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki.
 2. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki oraz RUP Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe), wskazanymi w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki, w Terminie spłaty.

§2

 1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w RUP.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki stosuje się postanowienia RUP.

 

 

____________________________________

W imieniu i na rzecz IDF

 

____________________________________

Pożyczkobiorca

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „START”

 

 

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ NR __ („Umowa pożyczki ratalnej”)

DO RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI NR __ Z DNIA __

OBJĘTA REGULAMINEM PROMOCJI „START”

 

zawarta w dniu __ w Warszawie pomiędzy:

ID Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP:  5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, zwaną dalej jako „IDF”,

a,

Panią/Panem __, dowód osobisty seria i numer __, nr PESEL __, zameldowaną/ym w __, kod pocztowy __, przy ulicy __, numer __, zamieszkałą/ym w __, kod pocztowy __, numer __, adres e-mail __, zwaną/ym dalej jako „Pożyczkobiorca”.

*zgodnie z Regulaminem promocji „START” powyższe Warunki udzielenia pożyczki ratalnej objętej Regulamin promocji „START” mają zastosowanie w przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę całkowitej kwoty do spłaty w powyżej wskazanych Terminach spłaty raty. W przypadku braku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty Pożyczki w powyżej wskazanych Terminach spłaty raty powyższe Warunki udzielenia pożyczki ratalnej objętej Regulamin promocji „START” nie mają zastosowania, a Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty kwoty Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi kosztami zgodne z poniższymi Warunkami udzielenia pożyczki ratalnej.

1

 1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej oraz Ramowej umowie pożyczki nr __ z dnia __ („RUP”) IDF zobowiązuje się przenieść na własność Pożyczkobiorcy kwotę środków pieniężnych (Pożyczka) wskazaną w powyższych Warunkach udzielenia pożyczki ratalnej.
 2. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej oraz RUP Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z Kosztami pożyczki (Prowizja, Odsetki kapitałowe), w kolejności, wysokości oraz terminach wskazanych w Harmonogramie spłaty stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy pożyczki ratalnej.

2

 1. Powyższe Warunki udzielenia pożyczki ratalnej oraz Harmonogram spłaty są aktualne na chwilę zawarcia niniejszej Umowy pożyczki ratalnej.
 2. W przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, mającej wpływ na wysokość powyżej wskazanych Odsetek kapitałowych, IDF poinformuje o tej okoliczności Pożyczkobiorcę przesyłając Pożyczkobiorcy na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Koncie internetowym nowy Harmonogram spłaty sporządzony na Trwałym nośniku. Nowy Harmonogram spłaty zawierać będzie szczegółowe określenie nowej wysokości Odsetek kapitałowych, jak również nową wysokość rat. Nowy Harmonogram spłaty będzie wiążący dla Pożyczkobiorcy od dnia poinformowania Pożyczkobiorcy o tej okoliczności.

3

 1. Terminy pisane w niniejszej Umowie pożyczki ratalnej z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w RUP.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową pożyczki ratalnej stosuje się postanowienia RUP.

 

Załączniki:

 • Harmonogram spłaty.
 

____________________________________

W imieniu i na rzecz IDF

 

____________________________________

Pożyczkobiorca

Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.