Regulamin "Darmowa Pożyczka II"

REGULAMIN PROMOCJI

„DARMOWA POŻYCZKA II”

 

§1

Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:

 • IDF – oznacza ID Finance Poland sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, 01-209 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587232, NIP: 5272751237, REGON: 363055557, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł;
 • Klient – oznacza konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Dz.U.2017, 459), który wyraził zainteresowanie skorzystaniem z usług IDF;
 • Pożyczka – oznacza sumę wszystkich środków pieniężnych w złotych, wypłaconych Uczestnikowi przez IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej;
 • Pożyczka darmowa – oznacza Pożyczkę z poziomu pożyczki START, od której IDF nie nalicza żadnych opłat oraz kosztów, po spełnieniu przez Uczestnika warunków określonych w § 5 Regulaminu, o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania (RRSO) wynoszącej 0%;
 • Promocja – oznacza promocję „Darmowa Pożyczka II”, której warunki opisane są w niniejszym Regulaminie;
 • Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji;
 • Strona internetowa – oznacza stronę internetową będąca własnością IDF znajdująca się pod adresem: moneyman.pl;
 • Termin spłaty – oznacza dzień, w którym Uczestnik zobowiązany jest spłacić kwotę Pożyczki wraz z wszelkimi należnymi IDF kosztami określonymi w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej. W przypadku, jeżeli Termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za Termin spłaty uznaje się kolejny dzień roboczy;
 • Umowa – oznacza Ramową umowę pożyczki, której wzór zamieszczony jest na stronie internetowej IDF;
 • Umowa pożyczki – oznacza umowę pożyczki, na podstawie której IDF udziela Uczestnikowi Pożyczki na zasadach określonych w umowie pożyczki oraz Umowie;
 • Umowa pożyczki ratalnej – oznacza umowę pożyczki ratalnej, na podstawie której IDF udziela Uczestnikowi Pożyczki na zasadach określonych w umowie pożyczki ratalnej oraz Umowie;
 • Uczestnik – oznacza Klienta, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa
  w Promocji;
 • Warunki udzielenia pożyczki – oznacza warunki, na jakich IDF na podstawie Umowy pożyczki lub Umowy pożyczki ratalnej udziela Uczestnikowi Pożyczki. Warunki udzielenia pożyczki są każdorazowo wskazane w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji pod nazwą „Darmowa Pożyczka II”.
 2. Organizatorem Promocji jest IDF.
 3. Promocja jest przeznaczona dla nowych Klientów, którzy w okresie trwania Promocji spełnią warunki określone w § 3 Regulaminu.
 4. Czas Promocji: od dnia 3 grudnia 2018r. do ODWOŁANIA, przy czym nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2018r.
 5. Informacja o zakończeniu Promocji zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej.
 6. Miejscem prowadzenia Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Regulaminu, Uczestnikiem może być wyłącznie Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
 • w okresie trwania Promocji zawrze z IDF Umowę;
 • w okresie trwania Promocji złoży IDF wniosek o pożyczkę, na podstawie którego IDF, na warunkach określonych w Umowie, udzieli Klientowi Pożyczki;
 1. Uczestnikiem nie może być:
 • Klient, który w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia Wniosku o pożyczkę, zawarł z IDF Umowę lub któremu IDF na podstawie Umowy pożyczki udzielił Pożyczki;
 • Klient, który na dzień złożenia Wniosku o pożyczkę posiada wobec IDF zadłużenie wynikające z jakiegokolwiek tytułu lub zdarzenia prawnego;
 • pracownik IDF, jak również członek najbliższej rodziny pracownika (wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek).

§4

Przedmiot promocji

 1. W przypadku spełnienia warunków określonych w § 3 Regulaminu oraz z zastrzeżeniem § 5, IDF udzieli Uczestnikowi Pożyczki darmowej, zgodnie z poniżej wskazanymi warunkami:
Warunki udzielenia Pożyczki darmowej
Kwota Pożyczki
(PLN)
Prowizja Oprocentowanie

(Odsetki kapitałowe)

RRSO Całkowita kwota do spłaty

Okres
(dni)

500 – 1500 Brak Brak 0% Równa kwocie udzielonej Pożyczki 30-61
 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania innej nagrody lub ekwiwalentu pieniężnego nagrody.

§5

Warunek

 1. IDF przyznaje Uczestnikowi Pożyczkę darmową pod warunkiem spłaty przez Uczestnika kwoty Pożyczki darmowej w Terminie spłaty wskazanej w Warunkach udzielenia Pożyczki darmowej zawartej w Umowie pożyczki lub Umowie pożyczki ratalnej.
 2. W przypadku braku dokonania przez Uczestnika spłaty kwoty Pożyczki w Terminie spłaty, postanowienia niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz IDF kwoty Pożyczki wraz z naliczonymi opłatami lub kosztami wskazanymi w Warunkach udzielenia pożyczki.

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnik może składać w formie:
 • pisemnej – osobiście w siedzibie IDF lub przesyłką pocztową;
 • ustnej – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Uczestnika w siedzibie IDF;
 • elektronicznej – na adres poczty elektronicznej IDF – [email protected].
 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez IDF bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 od dnia jej otrzymania przez IDF.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 2, IDF przekaże Uczestnikowi informację ze wskazaniem przyczyny opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz wskaże przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, jednak nie dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji przez IDF.
 3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Umowie lub inny adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika lub – w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Uczestnika – na adres poczty elektronicznej Uczestnika.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest IDF.
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych uczestnika zostały określone w Informacja Administratora Danych Osobowych.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem promocji w rozumieniu § 20 ust. 3 Umowy, co oznacza, że jego postanowienia w zakresie kosztów Pożyczki mają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy oraz Umowy pożyczki.
 2. Akcje promocyjne organizowane przez IDF nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie IDF oraz na Stronie internetowej.
 4. IDF zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w czasie trwania Promocji. Zmiana Regulaminu nie powoduje utraty przez Uczestnika praw nabytych przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie przez IDF odpowiedniej informacji na Stronie internetowej ze wskazaniem daty, od której obowiązuje zmieniona treść Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu obowiązującego przed zmianą przekazywana będzie Uczestnikowi bezpłatnie na jego żądanie zgłoszone IDF na adres poczty elektronicznej [email protected].
Złóż wniosek o pożyczkę

Zajmie to nie więcej niż 10-15 minut,
a decyzję otrzymasz niezwłocznie po akceptacji wniosku.